شرکت گابریک سازه تابا از سال ۱۳۸۸ تحقیقات گسترده ای بر روی فن آوریهای مختلف در صنعتی سازی مسکن انجام داد . پس از بررسی های دقیق توسط کارشناسان و سفرهای متعدد به اروپا و آسیا ، نهایتا صنعتی سازی مسکن به روش قالب ماندگار ، با توجه به مزایا و سازگاری با اقليم ایران انتخاب گردید . با استعانت از خداوند متعال و همفکری و کمک تیم مهندسی و فنی در سال ۱۳۹۲ تولید مسکن با این روش در ایران آغاز گردید .
اولین بار از فن آوری صنعتی سازی مسکن به روش قالب ماندگار در اوایل دهه ۱۹۸۰ استفاده گردید از آن زمان تا کنون صدها پروژه ساختمانی ، هتل ، رستوران ، مراکز تجاری و صنعتی با استفاده از این روش احداث شده است . در این روش از صفحات سیمانی بعنوان قالب و نمای بیرونی دیوارها ، سقف و پله . تیر و ستون استفاده می شود . سیستم قالب ماندگار در واقع نوعی از سازه های با بتن مسلح است . از این روش برای ساخت کلیه سازه ها قابل اجرا با روش های دیگر ، می توان بهره برد